Top 5 misvattingen over de das
06 | 10 | 2016
1. De dassenpopulatie explodeert
Er leven momenteel ongeveer 5500 dassen in ons land. Iets meer dan de 5000 die er in het jaar 2000 zouden moeten zijn volgens het 'Dassenbeleidsplan' uit 1985. Toen heeft de overheid met instemming van alle betrokkenen en politieke partijen besloten de dassenpopulatie van de ondergang te redden. Met de inzet van natuur-beherende organisaties, Rijkswaterstaat, gemeentes, provincies, dassenwerkgroepen en jagers en onder meer de aanleg van verkeersvoorzieningen (dassentunnels) en een strikte bescherming van de das, is dat gelukt.

Geweldig vinden veel mensen dat, maar boeren beweren nu dat de dassenpopulatie de pan uit rijst en dat maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het er veel te veel worden.
Onderzoek van de Zoogdiervereniging maakt echter duidelijk dat de dassenpopulatie op een paar plekken in ons land nog enigszins zou kunnen toenemen, maar verder stabiel is. De meeste plekken waar nu geen dassen voorkomen zijn ongeschikt voor deze dieren, daar komen ze dus ook niet. Ook op plekken waar ze wel voorkomen zijn en blijven de aantallen beperkt. Dassen zijn territoriale dieren en in een territorium is maar plaats voor één familie van enkele dieren.
Verwijzingen van boeren naar de explosieve groei van bijvoorbeeld de grauwe gans zijn dan ook ecologische onzin.

Zo kon afgelopen voorjaar het college van GS van de provincie Friesland de VVD en het CDA geruststellen; 'Geen dassenexplosie in Friesland, in 20 jaar tijd is het aantal burchten in Gaasterland gegroeid met 3, terwijl de populatie in de rest van de provincie is gestabiliseerd of licht gestegen is'.
Toch blijven in Friesland en ook elders verhalen opduiken over een enorme toename van het aantal dassen. Het lijkt erop dat tegen beter weten in bewust geprobeerd wordt met stemmingmakerij de huidige beschermde status van de das te ondermijnen. De timing is logisch, omdat provincies vanaf 2017 verantwoordelijk zijn voor die bescherming en momenteel nieuw beleid ontwikkelen.
Alle aantijgingen zijn niet bijster origineel, maar herhaling werkt. Door steeds maar te beweren dat de dassenpopulatie enorm toeneemt, gaat iedereen het geloven.


2. Dassen zijn verantwoordelijk voor alle maïsschade
Maïsschade wordt veroorzaakt door kraaien, spreeuwen, wilde zwijnen, reeën en ook door dassen. Alleen de schade door dassen wordt echter 100% vergoed, omdat dassen beschermd zijn. Het is dus aantrekkelijk om de das de schuld te geven van alle schade, en dat gebeurt dan ook vaak. Onderzoek door de provincie Limburg wijst uit, dat de getaxeerde schade aan maisakkers gemiddeld 5 maal hoger is dan de werkelijk door dassen veroorzaakte schade. Die schade is overigens gemiddeld minder dan €300 per melding en wordt door een aantal provincies geheel vergoed.

3. Dassen brengen ziektes over
Een hardnekkig misverstand, ook in het buitenland. Het Dutch Wildlife Health Centre van de universiteit in Utrecht heeft na jarenlang onderzoek bij verkeersslachtoffers bewezen wat eigenlijk al bekend was; in Nederland komen geen ziektes voor onder dassen.
Koeien in Engeland hebben last van Rundertuberculose, een besmettelijke veeziekte. Door strenge hygiënische maatregelen is deze ziekte in de rest van Europa al lang uitgebannen. In Engeland echter geeft men liever de das de schuld. Dat is net zoiets als omwonenden van een snelweg te beschuldigen van het uitademen van fijnstof. Talloze onderzoeken tonen aan dat het doden van dassen niets bijdraagt aan de bestrijding van deze ziekte. Dassen kunnen door koeien besmet worden maar worden er niet ziek van en verspreiden de ziekte dus niet.
Toch blijven er vreemde verhalen de ronde doen, zoals 'dassen zonder vaste verblijfplaats die in een grootgebied rondtrekken van boerderij naar boerderij en daar ziektes verspreiden'

4. Dassen belemmeren aanleg nieuwe wegen
Dassen bewonen plekken, die ook aantrekkelijk zijn voor menselijke activiteiten. Projectontwikkelaars en wegenbouwers hebben vaak de neiging dassenbelangen te verdoezelen.
De dassen komen dan pas tijdens de uitvoering van de plannen in beeld. Als de werkzaamheden dan moeten worden opgeschort kost dat veel geld en komen er grote stukken in de krant.
Allemaal te voorkomen door vroegtijdig deskundig advies in te winnen. Met een beetje goede wil zijn dassen- en mensenbelangen goed te verenigen. Dat kost veel minder geld en voorkomt onnodig dierenleed.

5. Dassen zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van de weidevogels
Ooit was al het weidelandschap vol bloemen, insecten en vogels. Maar door de veel te intensieve landbouw en de race om steeds meer melk per hectare zijn de weilanden leeg, stil en kaal geworden.
Staatsecretaris Martijn van Dam erkent dit probleem en heeft onlangs plannen gelanceerd dit samen met de vogelbescherming en boeren aan te pakken.
Anders dan boeren beweren, heeft de das heeft hier niets mee van doen.


nog een paar?6. Dassen jagen op kippen en eten zelfs kalveren
8. Dassen ruïneren golfbanen
8. Dassen laten koeien op hol slaan
9. Dassen vallen mensen aan
10. Dassen zijn lui en overbodig6. Dassen jagen op kippen en eten zelfs kalveren
De das staat bekend als een 'alleseter', maar dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Regenwormen staan bovenaan op de menulijst. Daarnaast eet hij graag valfruit, insecten, larven, kleine kadavers en bessen. Omdat dat alles tegenwoordig niet meer makkelijk te vinden is eet hij ook granen en maïs. Een das is echter geen jager die achter prooien aanjaagt zoals een vos.
Toch meldde een boerin in Drenthe ons, dat dassen ook kalveren eten ...

7. Dassen ruïneren golfbanen
Op steeds meer plekken waar dassen vroeger hun voedsel verzamelden, verschijnen steriele golfbanen. Daar is weinig meer voor de das te vinden. Alleen als er in het voorjaar emelten en engerlingen onder de grasmat zitten, veroorzaakt de zoektocht naar deze larven enige schade. Dat doen die larven zelf overigens ook, Preventieve behandeling hiertegen is meestal afdoende. Naast de das wordt de schade ook heel vaak veroorzaakt door kraaien, kauwtjes of wilde zwijnen. Als het om bedrijfsmatige schade gaat, is het profijtelijk daar de das de schuld van te geven, net als bij schade aan maïs (punt 2).

8. Dassen laten koeien op hol slaan
Erg ongeloofwaardig, toch verschijnen dit soort berichten soms in de krant. Rechtstreeks opgetekend uit de mond van de gedupeerde en zonder hoor en wederhoor in de krant. Wanneer dat wel zou gebeuren, kunnen deze fabels meteen ontzenuwd worden. Koeien en dassen lopen al eeuwen samen in de wei.

9. Dassen vallen mensen aan
Das&Boom heeft een opvangcentrum voor dassen en kan uit eigen ervaring melden, dat dassen uiterst schuchtere dieren zijn, die elke confrontatie uit de weg gaan. Mensen die vrezen voor hun huisdieren en kinderen kunnen dus gerust gaan slapen. De das is een vriendelijk, sociaal dier, leeft net als mensen in familieverband en is niemand tot last.

10. Dassen zijn lui en nutteloos
Ok, dit is er eentje uit de Middeleeuwen. Maar ook toen al had de das een slechte pers. Niet alleen was hij lui ('hij slaapt den gehele dag') maar had ook nog eens een waardeloze vacht, dus eigenlijk was de das een overbodig creatuur. Enig nut had hij echter wel; Dassenvet was goed tegen koorts, zijn bloed vermengd met zout beschermd tegen dodelijke ziektes en de teelballen gekookt in honing geven impotente mannen het vermogen om drie dagen lang de liefde te bedrijven.

meer lezen over "dassenexplosies" en overdreven landbouwschade

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl