Das&Boom Das&Boom KIDS!
Quickscan dassenleefgebied
De aanwezigheid van dassen in een plangebied kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop ruimtelijke ingrepen gerealiseerd kunnen worden. Dassen en hun burchten zijn beschermd (Wet natuurbescherming), wat onder meer inhoudt dat het leefgebied van dassen niet mag worden beschadigd, vernield of verstoord.

Voor alle ingrepen in het leefgebied van de das is een ontheffing nodig, tenzij de 'vaste rust- of verblijfplaats' (de functionele leefomgeving) van de das geheel wordt ontzien.

Het is dus voor een initiatiefnemer van ruimtelijke ingrepen van groot belang om in een vroeg stadium te weten of er dassen voorkomen in het plangebied en in hoeverre die plannen dermate nadelig voor de das uitvallen, dat daarmee de Wet natuurbescherming wordt overtreden.
Om hier zekerheid over te verkrijgen wordt meestal een zogenaamde ecologische quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd.

Das&Boom kan een quickscan uitvoeren om in een vroeg stadium te weten of er dassen voorkomen in het plangebied


Het is voor een initiatiefnemer zeer aantrekkelijk om Das&Boom in te schakelen voor zo'n quickscan:

Das&Boom beschikt over een eigen actueel bestand van vrijwel alle dassenburchten in Nederland en een database van vrijwel alle verkeersslachtoffers. Das&Boom hoeft dus geen kosten te maken om deze gegevens elders in te kopen.
Das&Boom kan vervolgens zeer gericht tijdens een veldbezoek de actuele status van de dassenburcht vaststellen en onderzoek doen naar het gebruik van het gebied door de das.
Op basis van haar uitgebreide ervaring kan Das&Boom vervolgens rapporteren over de manier, waarop u uw plannen kunt realiseren. Soms zijn geen extra maatregelen nodig, soms zijn er mitigerende (verzachtende) of compenserende maatregelen nodig om de negatieve gevolgen van uw plannen voor de dassen zoveel mogelijk te voorkomen.
Das&Boom kan vervolgens zorg dragen voor de verdere ecologische begeleiding van de plannen middels het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming en het schrijven van het bijbehorende plan van aanpak.
Das&Boom kan gedurende het gehele project benaderd worden voor advisering op de werkplek en het oplossen van onvoorziene problemen, om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen.


Rekening houden met de das


Het lijkt wellicht aantrekkelijk de aanwezigheid van de das enigszins onder te belichten bij het plannen en uitvoeren van ruimtelijk ingrepen in dassenleefgebied. Ervaring wijst echter uit dat vroeg of laat die das toch in beeld komt en dan voor veel vertraging en extra kosten kan zorgen (bijvoorbeeld door omwonenden die de locatie van de burchten kennen en aantasting van zijn leefgebied willen voorkomen).

Het is dus om zowel ethische als economische redenen verstandig bij het plannen en realiseren van ruimtelijke ingrepen op een reƫle manier rekening te houden met de aanwezigheid van dassen in het plangebied.

Das&Boom kan u hierbij behulpzaam zijn.REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA