Das&Boom Das&Boom KIDS!
Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding


Bij allerlei ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen van (water-) wegen, kappen van bomen of houtwallen, slopen en (ver)bouwen, maar ook wanneer u een evenement organiseert in de open lucht, heeft u te maken met dieren en planten, die door de Wet natuurbescherming beschermd worden.
De das maar ook zijn burcht en directe leefomgeving zijnbeschermd .

Bij het plannen en uitvoeren van ruimtelijk ingrepen moet u dus rekening houden met de aanwezigheid van beschermde dieren, zeker wanneer het om dassen gaat.
Met een goede ecologische begeleiding is het mogelijk veel ruimtelijke ingrepen zodanig uit te voeren, dat beschermde dieren daar weinig of geen overlast van ondervinden. Daarmee wordt ook voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

Wanneer er dassen leven in het plangebied is Das&Boom, gezien haar expertise de aangewezen organisatie om het gehele traject van planning tot en met realisatie ecologisch te begeleiden.
Das&Boom levert hiervoor de volgende diensten


Quickscan dassenleefgebied
Aanvragen Ontheffing Wet natuurbescherming en ontwikkelen ecologisch werkprotocol
Ontwikkelen inrichtings- en/of compensatieplan

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA