Das&Boom Das&Boom KIDS!
Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, ecologisch werkprotocol
Voor alle ingrepen in het leefgebied van de das van de das is een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming, tenzij de vaste rust- of verblijfplaats van de das geheel wordt ontzien.

Onderdeel van zo'n ontheffing van de Wet natuurbescherming is een activiteitenplan, ook wel ecologisch werkprotocol genoemd, waarin de voorgenomen werkzaamheden uitvoerig worden omschreven en toegelicht.

In een ecologisch werkprotocol komende de volgende punten aan de orde

• Een omschrijving van locatie van het plangebied met bijbehorende topografische kaarten
• Een omschrijving van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden
• De planning van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden
• Onderbouwing van het doel en de noodzaak van de voorgenomen activiteiten,
• Het aangeven van mogelijke alternatieven en een onderbouwing van de keuze voor de voorgenomen activiteit of ingreep
• Verantwoording van de manier waarop de vereiste ecologische gegevens zijn verkregen
• Beschrijving van het gebruik van het plangebied door de das, de ligging van de burchten, de wissels en foerageergebieden.
• Omschrijving van het effect van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden voor de functionaliteit van het leefgebied van de das
• Omschrijving van de voorgenomen werkwijze en de manier waarop onvermijdelijke schade aan het leefgebied van de das wordt voorkomen, gemitigeerd en/of gecompenseerd.


Da&Boom kan voor u een ontheffing aanvragen van de Wet natuurbescherming en zorg dragen voor een bijbehorend ecologisch werkprotocol.
Das&Boom voldoet aan de deskundigheidseisendie de overheid stelt aan ecologische adviesbureaus.


Meer info : brochure van het ministerie van Economische Zaken: Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA