Das&Boom Das&Boom KIDS!
Aanbod Das&Boom Advies

Das&Boom is een ecologisch adviesbureau, dat u kunt inschakelen voor:


Inventarisatie en monitoring
o levering van actuele gegevens van alle bekende dassenburchten in Nederland
o actuele gegevens van verkeersslachtoffers (gegevens afgelopen 30 jaar)
o aanvullend veldonderzoek
o rapportage aanwezigheid das en gebruik van het leefgebied
o (camera) observaties

Ecologische begeleiding
o Ecologische begeleiding ruimtelijke ingrepen

Quickscan Wet natuurbescherming dassenleefgebied

Aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming
o Ecologisch werkprotocol (activiteitenplan)

Ontwikkelen inrichtings- en/of compensatieplannen
o Ontwikkelen inrichtingsplan
o Ontwikkelen compensatieplan
o Adviseren over mitigerende maatregelenAdvisering faunavoorzieningen voor dassen
o Aanleveren gegevens hotspots (knelpunten) voor dassen
o Advisering zinvolle faunavoorzieningen voor dassen
o Begeleiding aanleg faunavoorzieningen

Advisering overlast van dassen
o Schade in graslanden en gazonnen
o Bedrijfsmatige schade (graslanden, akkers)
o Faunafonds

Dassenverhuizingen
o Criteria van Das&Boom om dassen te verhuizen
o Actief of passief verplaatsen
o Ontwerp en aanleg van een kunstburcht
o Uitgevoerde burchtverplaatsingen door Das&Boom
o Wettelijk kader
o Ontheffingsaanvraag
Onderzoek
voorbeelden van verrichte onderzoeken:
o Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande dassenvoorzieningen
o Onderzoek naar effectief veerooster voor dassen


Dassenbelangen versus mensenbelangen

Indien u werkzaamheden overweegt in gebieden waar dassen voorkomen, kunnen uw belangen en die van de das mogelijk botsen. Dassen, hun burchten en hun leefgebied zijn wettelijk beschermd (Wet natuurbescherming)en mogen door uw werkzaamheden niet verstoord worden.

In dit hoofdstuk van de website kunt u lezen in welke situaties u met de das te maken kunt krijgen. Om te bepalen of uw geplande activiteiten mogelijk verstorend zouden kunnen uitpakken voor de das, heeft u een deskundig advies nodig. U moet namelijk weten of de das voorkomt in het plangebied, waar de hoofdburcht en de mogelijke bijburchten liggen, of een gedeelte van het plangebied ligt in het primair voedselgebied van de das, of uw plannen de das in zijn migratiemogelijkheden belemmeren, enz.

Aks de das voorkomt in het plangebied heeft u in de meeste gevallen een ontheffing nodig voor ingrepen in dat leefgebied.
Voor zo'n ontheffing moet u een plan van aanpak overleggen, waaruit blijkt dat de das geen hinder ondervindt van uw plannen of dat de mogelijke overlast voor de das wordt gecompenseerd of gemitigeerd. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de Provincie. In sommige gevallen blijken uw plannen onverenigbaar met de belangen van de das, krijgt u geen ontheffing en moeten de plannen worden aangepast of moet worden uitgeweken naar een andere locatie.

Het is verstandig u bij het opstellen van een plan van aanpak te laten adviseren door een ecologisch adviesbureau, dat ervaring heeft met dassen en een plan te laten ontwikkelen, dat op een reële manier omgaat met de belangen van de das. Indien een ontheffing gebaseerd is op verkeerde veronderstellingen of interpretaties, en/of dassenbelangen worden gebagatelliseerd, loopt u het risico dat de zaak in een later stadium (soms zelfs uitvoeringsfase) moet worden teruggedraaid. Dat werkt erg vertragend en kostenverhogend.

Das&Boom kan u behulpzaam zijn bij het onderzoeken van het plangebied naar het voorkomen van de das, adviseren over de inpassing van uw plannen in het leefgebied van de das, het schrijven van een plan van aanpak en het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming.
Das&Boom is een door de overheid erkend ecologisch adviesbureau, heeft jarenlange ervaring en probeert op een reële manier dassenbelangen en belangen van de initiatiefnemer te verenigen.


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA