Das&Boom Das&Boom KIDS!
Advies over uitvoering Wet natuurbescherming in de praktijk
De belangrijkste missie is het behouden van de huidige dassenpopulatie en de verdere verspreiding van dassen in geschikt gebied.

Alle inspanningen moeten dus gericht zijn op het bereiken en handhaven van die (relatief) gunstige staat van instandhouding om te voorkomen dat die weer in gevaar komt.

Hierna worden een aantal veel voorkomende situaties en activiteiten beschreven, waarbij sprake is van strijdige belangen tussen mens en dier, in dit geval mens en das.
Per activiteit worden de ecologische en de juridische componenten vanuit het gezichtspunt van de Wet natuurbescherming behandeld, gevolgd door een aanbeveling.


De beschreven activiteiten zijn:

Incidentele verstorende activiteiten, beschadigingen en vernielingen van dassenburchten en de directe leefomgeving.
Permanente ruimtelijke- en overige ingrepen in dassenleefgebied.
Landbouwschade en overige schade door dassen


De hoofddoelstelling van de nieuwe Wet Natuurbescherming is, evenals die van het Biodiversiteitsverdrag, de Habitatrichtlijn en het Verdrag van Bern en andere erdragen waarbij Nederland een verdragsluitende partij is, de handhaving van de totale inheemse flora en fauna op een aanvaardbaar, lees duurzaam, peil.
Tot nu toe is alle beleid rond de das gericht geweest op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding. In de meeste provincies is dat bijna bereikt, zij het in een aantal provincies erg traag. In sommige regio's van provincies is die gunstige staat echter nog helemaal niet bereikt, zoals in Twente en de Achterhoek.

Nu het huidige beschermingskader voor de das met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming beperkt is tot wat internationaal gezien strikt noodzakelijk wordt geacht (lees: conform artikel 7 Verdrag van Bern), zal het meer moeite kosten om de das in Nederland voldoende bescherming te kunnen bieden, om die huidige relatief gunstige staat van instandhouding te kunnen blijven verzekeren.
Mocht die gunstige staat van instandhouding wel in het geding komen, dan zou dat het draagvlak voor het tot stand komen en uitvoeren van het eerste geslaagde soortenbeschermingsplan in Nederland, in het licht van alle geleverde inspanningen, ernstig ondermijnen. In dit soortenbeschermingsplan uit 1984 hebben vriend en vijand mee mogen praten en is consensus bereikt over de te behalen doelstelling.Meer over dassenbescherming in de praktijk,
zoals definities en uitleg over:

* ecologische functionaliteit
* functionele leefomgeving
* bewoonde- of onbewoonde dassenburchten
* kwetsbaarheid van de das in Nederland

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA