Das&Boom Das&Boom KIDS!
Ontwikkelen inrichting- en/of compensatieplannen
1) Ruimtelijke ingrepen in een gebied waar dassen voorkomen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer de vaste rust- of verblijfplaats van de das wordt ontzien.

Das&Boom kan u behulpzaam zijn bij het realiseren van uw plannen, waarbij getracht wordt de geplande ruimtelijke ingreep te combineren met de functionaliteit van het leefgebied van de das.
U hoeft dan geen ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen, omdat de beschermende bepalingen in de wet niet worden overtreden door zo'n aangepast plan.2) Indien het niet mogelijk is bij het realiseren van uw plannen dassen te ontzien, zal er een ontheffing moeten worden aangevraagd voor deze plannen en zullen de gevolgen voor de das moeten worden gecompenseerd en/of gemitigeerd.

Das&Boom kan een inrichtingsplan ontwikkelen, waarbij uw ruimtelijke ingreep dusdanig wordt uitgevoerd, dat de gevolgen voor de das worden gemitigeerd ('verzacht'), zodat uw plannen in aanmerking komen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming.


3) Wanneer er bij het realiseren van de voorgenomen ruimtelijke ingreep leefgebied van de das verloren gaat, zal dat moeten worden gecompenseerd.

Das&Boom kan een compensatieplan ontwikkelen, waarin het voor de das verloren leefgebied elders gecompenseerd wordt.


U kunt Das&Boom inschakelen voor


Ontwikkelen van een inrichtingsplan
Ontwikkelen van een compensatieplan

Een inventarisatie van het plangebied
Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming
Quickscan dassenleefgebied


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA