Advisering overlast door dassen
Dassen veroorzaken in het algemeen weinig tot geen overlast voor mensen.
Wanneer er wel schade optreedt is deze vaak tijdelijk. Daarom zijn preventieve maatregelen, zoals rasters, meestal niet rendabel.

Een raster die dassen effectief tegenhoud moet ca. een halve meter worden ingegraven en voorzien worden van een horizontale flap, om te voorkomen dat de das er alsnog onderdoor kan graven.


Das&Boom kan u adviseren over het voorkomen van schade door dassen.
Dat kan zowel telefonisch als via email.


Advies bij bedrijfsmatige schade aan gewassen of graslanden kunt u vinden op de website van het Faunafonds.

Faunaschade Preventie Kit
Module Das


Omgewoelde gazons, voetbalvelden e.d.
Dassen eten voornamelijk regenwormen. Deze komen 's nachts zelf aan de oppervlakte om te eten en worden dan voorzichtig door dassen uit de grond getrokken. Hierbij ontstaan geen zichtbare sporen, laat staan schade.
Wanneer dassen onvoldoende regenwormen kunnen bemachtigen, gaan ze noodgedwongen op zoek naar alternatieven. Dat gebeurt bijvoorbeeld, wanneer door droogte de wormen zich dieper in de grond terugtrekken.

Gedurende een aantal weken in het voorjaar en najaar bevinden zich emelten en engerlingen (larven van de langpootmug en van kevers) direct onder de grasmat.
Dassen sporen ze op en graven ze uit. Dit foerageergedrag veroorzaakt wel enige schade aan de grasmat (het knagen aan de graswortels van deze larven overigens ook)

Na een paar weken lost de overlast vanzelf op, omdat de larven dan om te overwinteren dieper in de grond kruipen of in de zomer transformeren tot volwassen langpootmuggen en kevers.
Dassen schakelen dan weer over op het zoeken naar regenwormen.

Deze schade is te voorkomen of te beperken door deze larven te bestrijden.
De firma Biocontrole biedt oplossingen, waarmee deze larven bestreden kunnen worden (biologische bestrijding). Dat levert zo wie zo een betere grasmat op, omdat emelten en engerlingen de wortels van gras aanvreten.
Afgezien van biologische bestrijding zijn er weinig rendabele mogelijkheden om vraatschade te voorkomen. Omdat de schade na twee maanden vanzelf weer verdwijnt zijn rasters e.d. meestal niet rendabel.


Nieuwe beleidsregels Faunafonds voor 2016


Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten af, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten.
Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten.

Voor grondgebruikers die (nog) niet in aanmerking komen voor een gedoogovereenkomst geldt dat de schade via de reguliere weg bij het Faunafonds gemeld kan worden.

meer info Bij12


Meer over regelingen rond dassenschade in Limburg, zie info LLTO : Tussenjaar voor de dassenovereenkomsten in Limburg

Bedrijfsmatige schade


Gedoogovereenkomst:
Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten, af.
Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten.

meer info Faunafonds, B12.

Als een grondgebruiker er voor kiest om geen dassenovereenkomst af te sluiten, ontvangt hij/zij in 2016 wel een tegemoetkoming in de getaxeerde schade en dient dan bij volgende dassenschades op de reguliere wijze een tegemoetkoming in de schade aan te vragen bij het Faunafonds.

Voor grondgebruikers die (nog) niet in aanmerking komen voor een gedoogovereenkomst geldt dat de schade via de reguliere weg bij het Faunafonds gemeld kan worden.
Er geldt daarbij geen eigen risico.

Alleen de provincie Limburg en Brabant hebben besloten het behandelbedrag bij het melden van schade terug te betalen voor 2016.
Sinds mei 2016 betaald de provincie Drenthe ook de behandelkosten terug (zie Nieuwe Oogst)


Bedrijfsmatige schade door dassen beperkt zich voornamelijk tot vraatschade aan maïsakkers. Deze schade is in de meeste gevallen beperkt.
De gemiddelde schade in maïsakkers door de das, die het meest gemeld wordt, ligt tussen de €70,- en €250,- per geval.Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade in het kort;

Grondgebruikers, die schade van bij de wet beschermde inheemse diersoorten zoals dassen ondervinden, kunnen onder omstandigheden een tegemoetkoming in deze schade krijgen.

Meer over de nieuwe beleidsregels van het Faunafonds vindt u op de website van Bij12, unit Faunafonds

U kunt een verzoek tot een tegemoetkoming van faunaschade indienen bij het Faunafonds


Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl