Ontwikkelen inrichting- en/of compensatieplannen
1) Ruimtelijke ingrepen in een gebied waar dassen voorkomen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer de vaste rust- of verblijfplaats van de das geheel wordt ontzien.

Das&Boom kan u behulpzaam zijn bij het realiseren van uw plannen, waarbij getracht wordt de geplande ruimtelijke ingreep te combineren met de functionaliteit van het leefgebied van de das.
U hoeft dan geen ontheffing van de Flora-en faunawet aan te vragen.2) Indien het niet mogelijk is bij het realiseren van uw plannen dassen geheel te ontzien, zal er een ontheffing moeten worden aangevraagd voor deze plannen en zullen de gevolgen voor de das moeten worden gecompenseerd en/of gemitigeerd.

Das&Boom kan een inrichtingsplan ontwikkelen, waarbij uw ruimtelijke ingreep dusdanig wordt uitgevoerd, dat de gevolgen voor de das worden gemitigeerd ('verzacht'), zodat uw plannen in aanmerking komen voor een ontheffing van de Flora- en faunawet.


3) Wanneer er bij het realiseren van de voorgenomen ruimtelijke ingreep leefgebied van de das verloren gaat, zal dat moeten worden gecompenseerd.

Das&Boom kan een compensatieplan ontwikkelen, waarin het voor de das verloren leefgebied elders gecompenseerd wordt.


U kunt Das&Boom inschakelen voor


Ontwikkelen van een inrichtingsplan
Ontwikkelen van een compensatieplan

Een inventarisatie van het plangebied
Aanvraag ontheffing Flora- en faunawet
Quickscan dassenleefgebied


Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl