Das&Boom Das&Boom KIDS!
Beleidswijziging

Aangepaste beoordeling Flora- en faunawet van tafel


Voor alle ingrepen in het leefgebied van de das is sinds eind 2013 weer een ontheffing nodig
Sinds 2009 hanteerde het ministerie van Economische zaken (toen nog LNV) een nieuwe beoordelingswijze, om de effecten van ruimtelijke ingrepen op flora en fauna te toetsen, de zogenaamde 'aangepaste beoordeling'. Dat hield kort gezegd in, dat indien er maar voldoende mitigerende (verzachtende) maatregelen getroffen worden bij een ruimtelijke ingreep, er geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
De redenering was dat met deze maatregelen de 'functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd kon worden'. Er was dus dan - volgens het beleid -geen sprake van een overtreding van een wettelijk verbod en een toetsing van overheidswege was niet noodzakelijk. Het ministerie adviseerde overigens plannen voor de zekerheid wel te laten toetsen, om te voorkomen dat daarmee de Flora- en Faunawet werd overtreden.
Vreemde beleid, omdat het de initiatiefnemer vrij stond om al dan niet geholpen door een ecologisch adviesbureau, een geheel eigen visie te ontwikkelen over de ecologie van de das. Allerlei ruimtelijke ingrepen, die overduidelijk verstorend of schadelijk waren voor de das, werden op papier met onzinnige 'mitigerende' maatregelen mogelijk gemaakt. Omdat deze maatregelen niet van te voren getoetst behoefden te worden, kwamen ze meestal pas later, in de uitvoeringsfase, aan het licht. Das&Boom is regelmatig ingeschakeld door omwonenden of andere betrokkenen, waarbij bleek dat de Flora- en faunawet wel degelijk werd overtreden en dassen ernstig werden benadeeld. In een aantal gevallen moesten de plannen alsnog worden aangepast.
Maar er was meer kritiek, ook de rechtsliteratuur werd er echter ongezouten kritiek geleverd op dit beleid. Het beleid is "intern tegenstrijdig, moeilijk handhaafbaar en bovenal in strijd met Europese regels" volgens de analyse van mr. drs. L. Boerema en mr. E.T. de Jong in hun boek 'Natuur en ruimte'.
Kennelijk is de kritiek terecht geweest, omdat de hoogste bestuursrechter heeft uitgesproken dat het beleid de toets der kritiek niet kan doorstaan. Kern van de uitspraak was dat mitigerende maatregelen juist bedoeld zijn om negatieve effecten te verzachten. Ze voorkomen ze niet. Dus als er mitigerende maatregelen getroffen moeten worden, dan is er wel sprake van 'verstoring' en dus sprake een overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet en moet er 'gewoon' een ontheffing worden aangevraagd.
In september 2013 is deze beleidswijziging bekend gemaakt op een bijeenkomst voor zogenaamde 'groene' adviesbureaus.
Kort gezegd is het beleid weer zoals het was; voor alle ingrepen in het leefgebied van de das is er een ontheffing nodig. Deze beleidswijziging is nog niet terug te vinden op de website van het ministerie van Economische zaken.

Bron: Ministerie van Economische zaken


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA