Das&Boom Das&Boom KIDS!
Dassenbescherming in de praktijk
In de is de bescherming van de das alleen in algemene bewoordingen geregeld.
Hiermee is in de praktijk vaak moeilijk te werken.

Daarom is de soortenstandaard Das ontwikkeld. Daarin wordt beschreven op welke manier rekening gehouden moet worden met dassen bij activiteiten zoals ruimtelijke ingrepen in zijn leefgebied, om te voorkomen dat de wet wordt overtreden.

Hier is de soortenstandaard das te downloaden
Das&Boom adviseert effectieve bescherming van de das


Onder de nieuwe Wet natuurbescherming is de noodzakelijke bescherming van de dassenpopulatie in Nederland verlaagd. Dit is een onbedoeld bijeffect van de beoogde verminderde regeldruk en heeft dan ook geen ecologische achtergrond.

Het is echter belangrijk de dassenpopulatie effectief te blijven beschermen, om te voorkomen dat de das wederom een bedreigde diersoort wordt en alle inspanningen van de afgelopen jaren voor niets zijn geweest.

Das&Boom adviseert de provincie om de mogelijkheden die de Wet natuurbescherming biedt zo effectief mogelijk in te zetten om de dassen de noodzakelijke bescherming te kunnen blijven bieden.• Provincies zouden bij de uitvoering van de wet de algemene beschermingsmaatregelen in de wet (art. 1.11) voor de das zo gunstig mogelijk moeten uitvoeren, om te voorkomen dat de kwetsbare dassenpopulatie de dupe wordt van allerlei strikt juridisch gezien prevalerende menselijke belangen.

• Het in art. 3.10 genoemde verbod op het moedwillig benadelen van de functionaliteit van een woon- of verblijfplaats (verbod op vernielen en beschadigen) zal voor de das zodanig moeten worden geïnterpreteerd, dat ook opzettelijk verstoren van een dassenburcht verboden is. Een verstoring benadeelt de functionaliteit van een dassenburcht namelijk evenveel als een fysieke beschadiging: Dat geldt ook voor aantasting van het leefgebied van de das.

• De aanbevelingen van de Soortenstandaard Das moeten leidend blijven bij de afweging voor het al dan niet verlenen van ontheffingen van de beschermende maatregelen voor de das

• De in de Soortenstandaard Das genoemde kwetsbare periode voor dassen (1 december t/m 31 juni) en de daaraan gekoppelde beperkingen ter voorkoming van het verstoren van dassenburchten blijft op basis van art. 1.11 (voorzorgsbeginsel) van kracht

• Provincies moeten de huidige, soms al eeuwenlang in gebruik zijnde dassenburchten en dassenleefgebieden zoveel mogelijk beschermen tegen verdere aantasting.

• Het verlenen van een vrijstelling van de beschermende bepalingen in art. 3.10 moet zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat er goede alternatieven zijn, verplaatsen, verjagen of afschieten geen oplossing biedt en leid tot overtredingen van de Wet natuurbescherming en de Wet dieren.


Sinds 2017 zijn provincies verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet natuurbescherming.

In onderstaande brochure van het ministerie van Economische Zaken leest u alles over soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen in de Wet natuurbescherming.Definities:

Een dassenburcht is een door een das gegraven of door een das in gebruik zijnd gangenstelsel van ondergrondse holen of iedere andere constructie die door de das in gebruik is.
Dassen bewonen zeer traditiegetrouw hun burchten die duizenden jaren oud kunnen worden.

Een voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats van dassen wordt gedefinieerd als een dassenburcht die tekenen draagt van recent gebruik door een das of een onbewoonde dassenburcht die tot maximaal vijf jaar geleden door een deskundige als bewoond is vastgesteld, indien de onbewoonde dassenburcht binnen een bestaand territorium is gelegen.

Onder tekenen van recent gebruik worden gerekend dassenprenten voor de ingang van holen, mestputjes in de directe omgeving van de dassenburcht, dassenharen op de dassenburcht, vers graafwerk, de aanwezigheid van nestmateriaal of sleepsporen van nestmateriaal op of in de directe omgeving van de dassenburcht.

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA